Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009

Α' ΣΕΛΙΝΕΙΑ, ΚΑΝΤΑΝΟΣ 1937

Με χαρά έλαβα από τον συμπατριώτη Μανώλη Βαρδαλάκη ένα ευγενικό email με επισυναπτόμενα δύο ντοκουμέντα. Το ένα είναι η έντυπη έκκληση της Κοινότητας Κανδάνου, διά του Προέδρου της Κωνσταντίνου Γ. ΒΑΡΔΑΛΑ, για την τέλεση Παγκρήτιων Σκοπευτικών Αγώνων.Αυτό είναι το κείμενο της Έκκλησης (όπου έχω παρεμβάλει μια ιστορική ταχυδρ. κάρτα της Καντάνου):

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ
ΣΕΛΙΝΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 216

Κάνδανος τη 30 Μαίου 1937

ΕΚΚΛΗΣΙΣ

Προς άπαντας τους συνεπαρχιώτας μας.

Η ημετέρα Κοινότης αποφασίσασα να προκηρύξη την τέλεσιν Παγκρητίων Σκοπευτικών Αγώνων εις την Κωμόπολιν Κανδάνου διά την 25ην και 26ην Ιουλίου 1937 τη συμπράξει και συμμετοχή του εν Χανίοις Σκοπευτικού Συνδέσμου "ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ" τούτο έπραξε φρονούσα ότι διά του πατριωτικού τούτου αγωνίσματος υποβοηθείται και καλλιεργείται η διάδοσις και εκλαίκευσις του ευγενούς τούτου αγωνίσματος του συντελούντος υπέρ παντός άλλου και εις την τόνωσιν και αναζωπήρωσιν του Εθνικού φρονήματος και του ιδεώδους εκείνου υπο του οποίου εμφορούμενοι οι γονείς και πρόγονοι ημών, κατόρθωσαν να μεγαλουργήσουν.
Αλλ' εκτός τούτου, λαμβανομένου δε υπ΄όψιν ότι οι αγώνες ούτοι τελούνται εις αοίδιμον μνήμην των ηρωικώς υπέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων Κρητών επαναστατών κατά τας δύο υπ' αυτών πολιορκίας της Κανδάνου κατά των Τούρκων της 12ης Μαίου 1896 και 18ης Ιανουαρίου 1897, αποτίομεν ούτω ελάχιστον φόρον τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους γενναίους τούτους υπερασπιστάς της Κανδάνου οίτινες εκτελούντες το υπέρτατον αυτών καθήκον έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι εις το πεδίον της τιμής.
Ευγενής όθεν και πατριωτική έμπνευσις να αναμνησθώμεν μετά συγκινήσεως ιεράς των προμάχων τούτων και αναπολήσωμεν στιγμήν προς στιγμήν τας ημέρας της ενδόξου δράσεως των γενναίων τούτων της Κρήτης τέκνων, των ηρωικών τούτων μαχητών, των σταυραετών των Κρητικών βουνών.
Προς τον σκοπόν τούτον και επειδή επιβάλλεται όπως οι προκηρυχθέντες αγώνες τελεσθώσιν όσον το δυνατόν επιβλητικώτερον και μεγαλπρεπέστερον, καθ' όσον θα προσκληθούν και παρευρεθούν εις αυτούς όλαι αι Αρχαί και πλήθος κόσμου εξ όλης της νήσου, πράγμα όπερ θα τιμήση και εξυψώση την επαρχίαν Σελίνου, δέον να εργασθώμεν και συμβάλλωμεν πάντες εν τω μέτρω του δυνατού, διά την μετά πάσης μεγαλοπρεπείας και τάξεως διεξαγωγής αυτών.
Επειδή όμως διά να διεξαχθούν οι αγώνες ούτοι με πάσαν μεγαλοπρέπειαν και τάξιν απαιτείται η εξασφάλισις αρκετών χρηματικών πόρων προς αντιμετώπισιν των δαπανών της μεγάλης ταύτης τελετής, η δε ημετέρα Κοινότης δεν δύναται να ανταπεξέλθη πλήρως και μόνη, ποιούμεθα έκκλησιν εις υμάς όπως μας παράσχητε την ηθικήν και υλικήν συνδρομήν σας εν τω μέτρω των δυνάμεών σας και τοιουτοτρόπως δυνηθώμεν να τελέσωμεν τούτους απροσκόπτως.
Παρακαλούμεν όθεν υμάς όπως αντιλαμβανόμενοι την μεγάλην σπουδαιότητα των προεκτεθέντων, ευαρεστηθήτε και προσφέρητε ότι ποσόν βούλεσθε ή οιονδήποτε έπαθλον διά τους νικητάς των αγώνων, καταθέτοντες ή αποστέλλοντες τούτο εγκαίρως εις τον Πρόεδρον της ημετέρας Κοινότητος, συνάμα δε τιμήσητε τούτους διά της παρουσίας σας.

Μεθ' υπολήψεως
Η Κοινότης Κανδάνου Σελίνου
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΣ


Το άλλο ντοκουμέντο είναι μια φωτογραφία από το μνημόσυνο που γινόταν για τους πεσόντες στις τελευταίες μάχες επί τουρκοκρατίας γύρω από την Κάντανο.

Αγαπητέ Μανώλη, σ΄ευχαριστώ !

Mail Antreas P. Hatzipolakis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 

Free Hit Counter