Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009

Α' ΣΕΛΙΝΕΙΑ, ΚΑΝΤΑΝΟΣ 1937

Με χαρά έλαβα από τον συμπατριώτη Μανώλη Βαρδαλάκη ένα ευγενικό email με επισυναπτόμενα δύο ντοκουμέντα. Το ένα είναι η έντυπη έκκληση της Κοινότητας Κανδάνου, διά του Προέδρου της Κωνσταντίνου Γ. ΒΑΡΔΑΛΑ, για την τέλεση Παγκρήτιων Σκοπευτικών Αγώνων.



Αυτό είναι το κείμενο της Έκκλησης (όπου έχω παρεμβάλει μια ιστορική ταχυδρ. κάρτα της Καντάνου):

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ
ΣΕΛΙΝΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 216

Κάνδανος τη 30 Μαίου 1937

ΕΚΚΛΗΣΙΣ

Προς άπαντας τους συνεπαρχιώτας μας.

Η ημετέρα Κοινότης αποφασίσασα να προκηρύξη την τέλεσιν Παγκρητίων Σκοπευτικών Αγώνων εις την Κωμόπολιν Κανδάνου διά την 25ην και 26ην Ιουλίου 1937 τη συμπράξει και συμμετοχή του εν Χανίοις Σκοπευτικού Συνδέσμου "ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ" τούτο έπραξε φρονούσα ότι διά του πατριωτικού τούτου αγωνίσματος υποβοηθείται και καλλιεργείται η διάδοσις και εκλαίκευσις του ευγενούς τούτου αγωνίσματος του συντελούντος υπέρ παντός άλλου και εις την τόνωσιν και αναζωπήρωσιν του Εθνικού φρονήματος και του ιδεώδους εκείνου υπο του οποίου εμφορούμενοι οι γονείς και πρόγονοι ημών, κατόρθωσαν να μεγαλουργήσουν.
Αλλ' εκτός τούτου, λαμβανομένου δε υπ΄όψιν ότι οι αγώνες ούτοι τελούνται εις αοίδιμον μνήμην των ηρωικώς υπέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων Κρητών επαναστατών κατά τας δύο υπ' αυτών πολιορκίας της Κανδάνου κατά των Τούρκων της 12ης Μαίου 1896 και 18ης Ιανουαρίου 1897, αποτίομεν ούτω ελάχιστον φόρον τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους γενναίους τούτους υπερασπιστάς της Κανδάνου οίτινες εκτελούντες το υπέρτατον αυτών καθήκον έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι εις το πεδίον της τιμής.




Ευγενής όθεν και πατριωτική έμπνευσις να αναμνησθώμεν μετά συγκινήσεως ιεράς των προμάχων τούτων και αναπολήσωμεν στιγμήν προς στιγμήν τας ημέρας της ενδόξου δράσεως των γενναίων τούτων της Κρήτης τέκνων, των ηρωικών τούτων μαχητών, των σταυραετών των Κρητικών βουνών.
Προς τον σκοπόν τούτον και επειδή επιβάλλεται όπως οι προκηρυχθέντες αγώνες τελεσθώσιν όσον το δυνατόν επιβλητικώτερον και μεγαλπρεπέστερον, καθ' όσον θα προσκληθούν και παρευρεθούν εις αυτούς όλαι αι Αρχαί και πλήθος κόσμου εξ όλης της νήσου, πράγμα όπερ θα τιμήση και εξυψώση την επαρχίαν Σελίνου, δέον να εργασθώμεν και συμβάλλωμεν πάντες εν τω μέτρω του δυνατού, διά την μετά πάσης μεγαλοπρεπείας και τάξεως διεξαγωγής αυτών.
Επειδή όμως διά να διεξαχθούν οι αγώνες ούτοι με πάσαν μεγαλοπρέπειαν και τάξιν απαιτείται η εξασφάλισις αρκετών χρηματικών πόρων προς αντιμετώπισιν των δαπανών της μεγάλης ταύτης τελετής, η δε ημετέρα Κοινότης δεν δύναται να ανταπεξέλθη πλήρως και μόνη, ποιούμεθα έκκλησιν εις υμάς όπως μας παράσχητε την ηθικήν και υλικήν συνδρομήν σας εν τω μέτρω των δυνάμεών σας και τοιουτοτρόπως δυνηθώμεν να τελέσωμεν τούτους απροσκόπτως.
Παρακαλούμεν όθεν υμάς όπως αντιλαμβανόμενοι την μεγάλην σπουδαιότητα των προεκτεθέντων, ευαρεστηθήτε και προσφέρητε ότι ποσόν βούλεσθε ή οιονδήποτε έπαθλον διά τους νικητάς των αγώνων, καταθέτοντες ή αποστέλλοντες τούτο εγκαίρως εις τον Πρόεδρον της ημετέρας Κοινότητος, συνάμα δε τιμήσητε τούτους διά της παρουσίας σας.

Μεθ' υπολήψεως
Η Κοινότης Κανδάνου Σελίνου
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΛΑΣ


Το άλλο ντοκουμέντο είναι μια φωτογραφία από το μνημόσυνο που γινόταν για τους πεσόντες στις τελευταίες μάχες επί τουρκοκρατίας γύρω από την Κάντανο.





Αγαπητέ Μανώλη, σ΄ευχαριστώ !

Mail Antreas P. Hatzipolakis

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009

BEHAEDDIN - ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2

Άλλη μια θαυμάσια φωτογραφία του R. Behaeddin, που εικονίζει κατοίκους της Μονής Μαλεβυζίου, κι είχε την ευγενή καλωσύνη να μου στείλει ο φίλος Γιάννης Τζανής:



Mail Antreas P. Hatzipolakis

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

Οι παρακάτω φωτογραφίες δεν έχουν επιγραφές ή σφραγίδες φωτογράφων, αλλά ούτε κι ενδείξεις τόπων.

1. Δυο άντρες και δυο παιδιά:



2. Κρητικός Χωροφύλακας σε οικογενειακή φωτογραφία:



3. Οικογενειακή φωτογραφία:



4. Άντρας και δυο γυναίκες:



Μαντινάδα στη πίσω πλευρά:



Λάβε κορμί διχως ψυχή και σώμα δίχως αίμα,
και την φωτογραφία μου να θυμηθείς εμένα.


Mail Antreas P. Hatzipolakis

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009

ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΩΝΥΜΟΣ (ΜΑΚΡΗΣ) ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Στο γιορτινό Μοναστήρι, μετά την Επανάσταση των Νεοτούρκων (10 Ιουλίου 1908), συνέρρευσαν όλες οι αντάρτικες ομάδες που δρούσαν στην Μακεδονία. Οι φωτογράφοι του Μοναστηρίου, Αδελφοί Μανάκια (Μανάκη) έσπευσαν και με το φωτογραφικό τους φακό απαθανάτιζαν τους Επαναστάτες, τύπωναν τις φωτογραφίες και τις πουλούσαν στο πλήθος του κόσμου, ντόπιων κι επισκεπτών.

Δες μια περιγραφή με αρκετές φωτογραφίες στο βιβλίο:
Χρίστος Κ. Χριστοδούλου: Τα Φωτογενή Βαλκάνια των Αδελφών Μανάκη. Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1989, σελ. 83 κι εξής.

Από αυτή τη γιορτή είναι κι οι παρακάτω φωτογραφίες των Σφακιανών Μακεδονομάχων Καραβίτη και Μακρή καθώς και άλλων.

1. Καραβίτης - Βολάνης - Μακρής κι άλλοι





Άλλη:



2. Βολάνης - Μακρής - Καραβίτης





3. Καραβίτης - Βολάνης - Μακρής



4. Μακρής





5. Μακρής





6. Μακρής





7. Κρητικοί





8. Κρητικοί





9. Διάφοροι κι ο Βολάνης



Mail Antreas P. Hatzipolakis

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009

ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ 1898

Φωτογραφία από την Συνέλευση στις Πλακούρες:


[Το χαρτόνι της φωτογραφίας είναι κομμένο, όπου πιθανώς να είχε επιγραφή του φωτογράφου. Νομίζω ότι είναι του Kruger]

Στην πίσω πλευρά κείμενο με υπογραφή Αντ. Μαλλινός:



Ταχυδρομική κάρτα από τη φωτογραφία.
Εκδότης N. Alikiotis #91 (Ηράκλειο):



Και σε εικονίδιο



σε πολυθεματική κάρτα του Kruger, στην #9, εδώ.

Και μια φωτογραφία του Κ. Μαλινού, που πρέπει να έχει συγγενική σχέση με τον Αντ. Μαλλινό:


[αυτή είναι από το αρχείο του Εθν. Ιδρύματος ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ]

Mail Antreas P. Hatzipolakis

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009

Γ. ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πορτραίτο Κρητικής Οικογένειας από τον Γ. Μαραγιάννη:



Επιγραφή του φωτογράφου (με έδρα την Χίο):



Προσθήκη (9 Ιαν. 2010):

Η ίδια φωτογραφία και στο λεύκωμα:
Ειρήνη Ταχατάκη: ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗ. Έκδοση Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Ηράκλειο 1987, σ. 34:


Η παλιά αρχοντική οικογένεια του Χατζή-Νικολή Λυδάκη.


Mail Antreas P. Hatzipolakis

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΦΙΩΤΑΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Στέφανος Δ. Φιωτάκης

Βλέπε την μελέτη:
Τσίργιαλου Αλίκη: Στέφανος Ιδομ. Φιωτάκης φωτογράφος 1881 έως 8.4.1971. A Mirror of Crete. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 6(2006) 121-141. Αθήνα 2007.

Είναι διαθέσιμη εδώ

Βλέπε και μια παρουσίασή της στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ εδώ

Περίληψή της στ' αγγλικά από εδώ:

In 2005 the collection of the previously unknown photographer Stephanos Fiotakis came into the Photographic Archives of the Benaki Museum. We only have a few details about his life since the majority of his papers and of his photographic work were destroyed in a fire at his house, which was the tragic cause of his death. Stephanos Phiotakis was born in the village of Theriso in the Prefecture of Chania on the 26th May 1881. Both the date of and the inspiration for the start of his photographic work remain unknown, but are perhaps to be placed in the mid 1890s when Fiotakis was about 15 years old and probably apprenticed to a photographer in Chania. It is not possible, without pure speculation, to work out which of the distinguished photographers of the city introduced Fiotakis to the secrets of this new medium. From the stamps on the reverse of some of the photographs show that for a short period he worked as an independent professional photographer in the island’s capital. In 1904 he collaborated with the photographer Georgios Potamitakis in Athens, whose photographic studio Ios was located at Agiou Markou 38 and who specialised in portrait photography. We do not know when the collaboration between Fiotakis and Potamitakis began. It ended in 1905 when the revolutionary movement led by Eleutherios Venizelos, Konstantinos Phoumis and Konstantinos Manos, started at Therisos. This had the aim of removing the Prince from Crete and the proclamation of the union of Crete (the Megalonisos) with the Greek state. In the photographs of the struggle at Therisos by Fiotakis, the revolutionaries are heroically immortalized with their patriotic pride clear to all, reinforced by the dominating presence of the Greek flag. After the uprising at Theriso, Fiotakis seems to have moved to the village of Vamos in the Cretan Prefecture of Apokoronos and worked there for a while as a photographer. The greater part of his pictures from this period are single or group portraits. By examining his photographs with careful attention to the ‘props’ he used (a rug, a chair and a flower vase) we can see that the photographs were taken in an open air studio which was set up temporarily in the courtyard of his house. Those photographed, for the most part unidentified, stand like wax models, frozen in time. Only in a few cases did Fiotakis attempt some staging of objects to add naturalism to the picture, while the natural diffused lighting allowed no dramatic emphasis. In 1916, economic necessity forced Stephanos Fiotakis and many other Greeks to leave Crete and emigrate to America. There he worked as an employee in the White Studio, one of the biggest photographic agencies in New York at that time, which was particularly famous between 1905 and 1936 for its portraits of theatrical personalities. His work involved both the taking of studio portraits and technical skills such as the retouching of negatives. His interests as a photographer in New York largely centred, as was natural given his origins, on the Greek community in New York and its activities. He recorded the parades on days of Greek national celebration, the visit of Nikolaos Plastiras at the beginning of the 1950s, the activities of the Greek school ‘Platon’ and of the Cretan Society of America. Fiotakis retired in 1951, when he was 70 years old, but his photographic activities did not end at this point. In 1958 he returned to Crete for the last time and photographed her people and places. His lens focused on everyday life in the island, preserving for posterity scenes such as weddings and church celebrations. He died in New York on April 8th 1971 at the age of 90, the day after fire broke out in his flat as the result of faulty wiring. The fire was catastrophic and destroyed most of his photographs. Such of his work as survives consists of photographs which had already been given to his son Emmanuel and whatever survived the fire. As a result, the 1100 vintage prints and seven glass negatives that survive from Stephanos Phiotakis’ archive have a special importance. These photographs have had a long and arduous journey to reach today the safety they merit in the Photographic Archives of the Benaki Museum. DESPINA GRIVA Condition surveys of photographic collections. Case study: the Stephanos Fiotakis archive Curators and conservators are responsible for the archival survival and longevity of the photographic collections they manage or conserve. A rational and cost-effective policy relies upon an estimation of their condition before allocating resources for both preventive and interventive conservation of photographic collections. This can be achieved by conducting a condition survey of the collection, which will provide the institution with the necessary information on the state of the collection and the action that has to be taken in order to slow or halt its deterioration. Such a survey has been applied to the Stephanos Fiotakis archive. The methodology used has been the examination of a statistically designed random sample of objects in the collection. 295 objects out of 1100 have been examined and the results indicate that 48,82% of them require immediate conservation treatment. Severe damage was caused to the collection by the fire that destroyed the majority of Stephanos Fiotakis photographic work and by water damage consequent on extinguishing it. Furthermore, this survey provides a complete idea about the photographic techniques used, the type and grade of damage and the amount of work and other resources required for conservation. The conduct of condition surveys is a common practice abroad at a national level and hopefully one day a similar approach will be adopted by those responsible for photographic archives in Greece to the benefit of our photographic heritage.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δες κι εδώ.

1. ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΤΕΣ:



Η σφραγίδα του φωτογράφου:



2. ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ:



Η σφραγίδα του φωτογράφου:



3. ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ:



Η σφραγίδα του φωτογράφου:



4. ΑΝΤΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ:



Η πίσω πλευρά:



5. ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ:



Η πίσω πλευρά:



6. ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ:



Η πίσω πλευρά:



Φωτογραφίες του Φιωτάκη έγιναν ταχυδρομικές κάρτες από διάφορους εκδότες (Αλικιώτης, Ζουρίδης, Περάκης & Φορτσάκης), χωρίς όμως να αναφέρεται το όνομα του φωτογράφου.

Εδώ κάποιες από αυτές:

Perakis & Fortsakis #65 (Χανιά):



Perakis & Fortsakis #66 (Χανιά):





Perakis & Fortsakis #67 (Χανιά):



Perakis & Fortsakis #74 (Χανιά):



--------------------------------------------

Προσθήκη

Ο Πλακιανός (λύρα) σε γάμο

Η σφραγίδα του φωτογράφου



Τη φωτογραφία ανέβασε η Irene Kalaitzaki στο Facebook

Mail Antreas P. Hatzipolakis
 

Free Hit Counter